Ministry of Education and Science of Ukraine

Ukrainian State Center for International Education

Zhytomyr Ivan Franko State University

Ownership: state

Ownership: state

Contacts

Web page:

Zhytomyr Ivan Franko State University:

+380412431417

Department of International Relations and Regional Affairs:

+380412431195

Zhytomyr Ivan Franko State University:

Department of International Relations and Regional Affairs:

Zip code:

10008

Address:

Zhytomyr, 40, Velyka Berdychivska Str.