НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ: – забезпечення виконання навчальних планів і програм підготовчого відділення. – контроль за навчальним процесом, виконанням розкладу всіх видів занять на підготовчому відділенні. – контроль успішності слухачів підготовчого відділення, відвідування ними всіх видів занять. – спільно з медичним працівником контроль за своєчасним проходженням іноземними громадянами медичного обстеження. – оформлення, облік та збереження особових справ іноземних слухачів. – контроль за дотриманням законів України, правил перебування іноземних громадян на території України. – здійснення освітньої діяльності з підготовки до вступу іноземних громадян у заклади вищої освіти України, в основі якої є: а) вивчення іноземними студентами української мови та інших навчальних дисциплін нерідною мовою навчання згідно з Навчальними планами та Програмами, затвердженими вченою радою ХДАК; б) культурна та лінгвістична адаптація іноземців до умов навчання в закладах вищої освіти України. – проведення на сучасному рівні наукової та навчально-методичної, творчої та культурно-виховної діяльності. – забезпечення виконання державного замовлення та міждержавних угод і контрактів на підготовку іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти за обраною спеціальністю. – забезпечення паспортного та візово-реєстраційного режимів іноземних громадян, організація медичного обслуговування та страхування від нещасних випадків, оформлення Свідоцтв про закінчення ПВ. – здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка викладачів, які навчають іноземних студентів. – забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються на ПВ, в дусі гуманізму, політкоректності та толерантності в стосунках із громадянами України та інших країн і поваги до Конституції України: а) проведення виховної та культурно-просвітницької роботи з іноземними студентами; б) ознайомлення їх із загальноприйнятими нормами поведінки, законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також Статутом і правилами внутрішнього розпорядку ХДАК та Правилами проживання у студентському гуртожитку ХДАК.