НУЦЗ України здійснює прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства за денною та заочною формою здобуття освіти за всіма акредитованими спеціальностями в обсязі не більше 150 осіб на рік. Прийом заяв та документів від іноземців та осіб без громадянства які постійно проживають в Україні і які перебувають в Україні на законних підставах для вступу на навчання відповідно до доведених НУЦЗ України квот, а також для вступу на підставі договорів, укладених НУЦЗ України з юридичними та фізичними особами, здійснюється безпосередньо приймальною комісією НУЦЗ України у наступні строки: за денною формою здобуття освіти - з 15 серпня 2020 року до 30 жовтня 2020 року; за заочною формою здобуття освіти - з 06 січня 2020 року до 30 жовтня 2020 року. Вступники, які виявили бажання навчатись в НУЦЗ України за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, особисто подають заяву в паперовій формі до приймальної комісії НУЦЗ України. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, спеціалізації та форми здобуття освіти. Для конкурсного відбору на навчання іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні і перебувають в Україні на законних підставах проводяться вступні випробування з визначених предметів. Вступне випробування з української мови та літератури для таких осіб проводиться у формі співбесіди. Особи, що вступають на навчання для отримання ступеня бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти, допускаються до складання фахового вступного випробування за умови успішного проходження додаткового фахового випробування у формі співбесіди. Особам, що вступають на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти, НУЦЗ України перезараховує не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньо-професійної програми. Зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні і перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до доведених НУЦЗ України квот, а також на підставі договорів, укладених НУЦЗ України з юридичними та фізичними особами, здійснюється до 01 листопада та, відповідно, до 01 березня року вступу на навчання наказом ректора НУЦЗ України на підставі рішення приймальної комісії.