Програма повного курсу Центру міжнародної освіти здійснюється за наступними напрямами: медико-біологічний, інженерно-технічний, економічний та гуманітарний. Навчання починається 1 жовтня і продовжується 8-10 місяців. Набір навчальних дисциплін залежить від обраного фаху.

Обов’язковими для всіх слухачів Центру є:

Майбутні фахівці інженерно-технічного напрямку додатково вивчають фізику та креслення; медико-біологічного напрямку –біологію.

Кількість годин, що відводяться на вивчення дисциплін, варіюється залежно від обраного фаху. Навчання іноземних громадян здійснюється на базі робочих навчальних програм з дисциплін, які складаються у відповідності до навчальних планів та програм, розроблених Навчально-методичною комісією з довузівської підготовки іноземних громадян Міністерства освіти і науки України. Навчальний процес в Центрі міжнародної освіти складається з аудиторних практичних занять, лекцій (у другому семестрі), самостійної роботи студентів, додаткових занять чи індивідуальних консультацій. Наприкінці І семестру іноземні громадяни складають диференційовані заліки з усіх дисциплін, письмовий та усний іспит з української мови. По закінченню ІІ семестру слухачі центру складають заліки та іспити з української мови, хімії, математики та профілюючих дисциплін (біології або фізики тощо). Протягом навчальних семестрів здійснюється атестація з виявленням рейтингу навчальних досягнень іноземних громадян.

Головними завданнями підготовки іноземців до вступу в українські виші є:

Виконання завдань довузівської підготовки іноземців, залежно від обраного ними фаху, має свою специфіку і потребує спеціально підготовлених педагогічних кадрів як з української мови, так і загальноосвітніх дисциплін. Викладачі Центру мають великий досвід роботи з іноземними громадянами, систематично підвищують свою кваліфікацію, відвідуючи заняття колег, обмінюючись досвідом з проблем навчання й виховання іноземних громадян з колегами з інших вишів, беручи участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Кожні п’ять років викладачі проходять курси підвищення кваліфікації у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, на різних кафедрах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Для здійснення підготовки іноземців наявна матеріальна база: навчальні кабінети з дисциплін, оснащені відповідним обладнанням, кабінети для вивчення мов, дидактичні та наочні матеріали тощо. Матеріально-технічна база Центру відповідає вимогам навчального процесу. Працюють кабінети фізики, біології, математики.. До послуг студентів Центру створено бібліотеку, де зібрано навчальну та художню літературу, в тому числі на мовах багатьох країн світу.