Херсонський державний університет (далі – ХДУ) оголошує прийом на навчання іноземних громадян і осіб без громадянства для здобуття ступеня бакалавра, магістра на денній та заочній формі навчання!  Детальніше за посиланням http://www.kspu.edu/trainingofforeigncitizens.aspx#!/FileDownload.ashx/vypusk%202018.jpg?id=407bb784-318e-451c-99a5-1b2c87defc5a/0/

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до ХДУ здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272). Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до ХДУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. Квота для іноземців - визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа: