Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі. До заяви іноземець додає: документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти; копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; копію посвідчення закордонного українця; дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури. Терміни подачі документів. двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста); упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі, в клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, за програмами підготовчого факультету (відділення) та за програмами академічної мобільності.