Для того, щоб стати студентом університету, Вам необхідно:

Наступного дня після приїзду до м. Київ, відповідно до “Порядку набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства“, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №1272 від 11.12.2015, подати до Відділу такі документи:
  1. Оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  2. Оригінал та завірену копію додатку до документу про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  3. У разі переведення або поновлення на навчання необхідно надати академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;
  4. Для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти необхідно надати оригінал та копію документу з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін;
  5. Копію або оригінал паспортного документу іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;
  6. 12 фотокарток розміром 35×45 мм;
  7. Копію посвідчення закордонного українця (за наявністю).
Документи, зазначені в пунктах 1-4 повинні бути:
   • засвідчені в країні їх видачі в спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення;
   • легалізовані відповідною дипломатичною установою України за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
   • перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.
Усі документи про повну середню освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства
   • пройти вступну співбесіду на знання мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу;
   • пройти вступну співбесіду з профільних дисциплін.
У разі успішного проходження вступної співбесіди необхідно здійснити оплату за навчання та подати оригінал паспортного документу з візою на в’їзд в Україну з метою навчання до Відділу по роботі з іноземними студентами для оформлення посвідки на тимчасове проживання.