Відділ підготовки фахівців для зарубіжних країн і академічних обмінів опікується підготовчим відділенням ДНУ. Відділом реалізуються наступні функції та задачі:
 • здійснення аналітико-прогностичної діяльності щодо заохочення іноземців до навчання в ДНУ ім. О.Гончара;
 • забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури визнання закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при вступі до ДНУ ім. О.Гончара;
 • оформлення студентських квитків, залікових книжок;
 • здійснення керівництва і контролю роботи підготовчого відділення для іноземців (ПВ);
 • ведення обліку успішності навчання іноземців, контроль за виконанням ними навчальних планів, ліквідацією академічних заборгованостей, проведенням роботи з поновлення навчання і переведенням іноземців тощо;
 • підготовка зведених даних та ведення поточного контролю успішності слухачів ПВ;
 • разом із приймальною комісією виконання роботи з розподілу випускників ПВ для іноземців за спеціальностями для зарахування їх до складу студентів ДНУ, а також в організації і проведенні вступних випробувань з випускниками ПВ для подальшого зарахування до їх числа студентів;
 • оформлення свідоцтва про закінчення ПВ для іноземців;
 • ведення обліку заяв іноземних абітурієнтів, протоколів проведення співбесід із ними, а також документації про зарахування випускників ПВ та абітурієнтів-іноземців до складу студентів ДНУ ім. О.Гончара;
 • на підставі документів, наданих деканатами факультетів, оформлення іноземцям-випускникам дипломів бакалаврів, магістрів і забезпечення їх легалізації та проставлення апостилю;
 • розроблення й оновлення Положення про прийом іноземців до ДНУ ім. О.Гончара;
 • участь у вирішенні питань надання іноземцям додаткових платних освітніх послуг.
Підготовку іноземних студентів у Дніпровському державному університеті було розпочато у 1989 році.
У серпні 1989 року в університеті почав функціонувати деканат по роботі з іноземними студентами, а з 1 вересня 1989 року на навчання до ДНУ ім.О.Гончара прибули перші іноземні громадяни з Малі, Зімбабве, Перу, Чехословаччини та Лаосу.Сьогодні у структурі Дніпровського національного університету функціонує відділ з підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів, який був створений на базі деканату по роботі з іноземними студентами у 2007 році. За весь період діяльності деканату по роботі з іноземними студентами, а згодом відділу з підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів, вищу освіту отримали 2700 іноземних студентів із 53 країн Європи, Азії, Африки, Латинської та Північної Америки, 38 аспірантів-іноземців отримали дипломи кандидатів наук, 220 іноземних студентів пройшли стажування у ДНУ ім.О.Гончара. Прийом іноземних громадян для навчання в ДНУ ім.О.Гончара здійснюється на підставах: міжнародної угоди України з іншими державами; угоди Міністерства освіти і науки України з міністерствами освіти інших держав; контрактів між ДНУ імені О.Гончара і міжнародними організаціями, фірмами та фізичними особами. Іноземні громадяни, які прибувають до ДНУ ім.О.Гончара розпочинають своє навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян, яке було засноване у 1991 році й успішно функціонує до сьогодні. На етапі довузівської підготовки на підготовчому відділенні головною метою є формування знань, умінь і навичок у тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців у новому соціально-культурному середовищі. ПВ здійснює довузівську підготовку студентів із таких напрямків навчання: інженерно-технічний, економічний, охорони здоров’я та біології, гуманітарний. Предмети, що вивчаються на підготовчому відділенні: російська мова, математика, фізика, хімія, основи інформатики та обчислювальної техніки, креслення, країнознавство, основи економічних знань, історія України, біологія, основи української і зарубіжної літератури, економічна і соціальна географія. Штат викладачів підготовчого відділення повністю укомплектований кваліфікованими кадрами. Мовну підготовку іноземців забезпечує кафедра лінгвістичної підготовки іноземців, у складі якої працюють 1 професор та 9 доцентів. Фахові дисципліни викладають кращі викладачі з базових факультетів ДНУ ім.О.Гончара. Серед них 2 професори, 3 доценти та 3 старших викладачі.