Для вступу на підготовче відділення іноземних громадян Центру міжнародної діяльності

На підготовче відділення іноземних громадян Центру міжнародної діяльності приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають повну середню, середньо-спеціальну або вищу освіту але потребують проходження мовної підготовки для подальшого навчання в закладах вищої освіти України за обраними напрямками підготовки (спеціальностями). Після отримання запрошення на навчання, довгострокої візи "D" та по прибуттю в Університет, кандидат подає на підготовче відділення іноземних громадян ЦМД наступні документи:
 1. копію паспортного документа або документа, що засвідчує особу без громадянства;
 2. заяву;
 3. анкету встановленого зразка;
 4. оригінал документа про повну середню або середньо-спеціальну освіту;
 5. копію документа про повну середню або середньо-спеціальну освіту;
 6. оригінал додатка до документа про середню або середньо-спеціальну освіту;
 7. копію додатка до документа про середню або середньо-спеціальну освіту;
 8. діючий поліс з надання єкстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими підписано угоду про безкоштовне надання екстренної медичної допомоги);
 9. фотокартки розміром 35 х 45 мм на матовому папері - 4 шт.;
 10. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені в п.п. 1,5,7 повині бути перекладені на українську мову і засвідчені нотаріусом! Зарахування слухачів на підготовче відділення іноземних громадян здійснюється наказом ОНТУ після надання всіх вищезазначених документів, на підставах укладеного Договору про надання освітніх послуг і оплати за навчання.

Для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр"

Для вступу на базовий факультет Університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі - ОКР) "бакалавр", іноземний громадянин або особа без громадянства подає у відділ освіти іноземних громадян ЦМД наступні документи:
 1. копію паспортного документа або документа, що засвідчує особу без громадянства;
 2. заяву;
 3. анкету встановленого зразка;
 4. оригінал документа про повну середню або середньо-спеціальну освіту;
 5. копію документа про повну середню або середньо-спеціальну освіту;
 6. оригінал додатка до документа про середню або середньо-спеціальну освіту;
 7. копію додатка до документа про середню або середньо-спеціальну освіту;
 8. свідоцтво про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства (за наявності);
 9. діючий поліс з надання єкстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими підписано угоду про безкоштовне надання екстренної медичної допомоги);
 10. фотокартки розміром 35 х 45 мм на матовому папері - 4 шт.;
 11. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені в п.п. 1,5,7 повині бути перекладені на українську мову і засвідчені нотаріусом! Умовою для зарахування іноземця в Університет на навчання за ОКР "Бакалавр" , є наявність повної середньої, середньо-спеціальної або вищої освіти, володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії ОНТУ. Іноземці зараховуються на базові факультети Університету за результатами співбесіди з 1 липня по 31 жовтня поточного року включно. Всім зарахованим іноземним студентам видаються студентськи квитки встановленного зразка. Документи про освіту іноземців, зарахованих на навчання за ОКР "Бакалавр", які видані раніше навчальними закладами інших держав, повині пройти процедуру визнання в Україні відповідно до чинного законодавства. Співробітники ЦМД ОНТУ надають консультативну допомогу в проходженні данної процедури в Міністерстві освіти і науки України. У разі відсутності підтвердження автентичності документу про освіту або невідповідності рівня отриманного іноземцем освіти, Університет відраховує даного студента.

Для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр"

Для вступу на базовий факультет Університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі - ОКР) "Магістр" , іноземний громадянин або особа без громадянства подає у відділ освіти іноземних громадян ЦМД наступні документи:
 1. копію паспортного документа або документа, що засвідчує особу без громадянства;
 2. заяву;
 3. анкету встановленого зразка;
 4. оригінал документа про освіту за ОКР "Бакалавр";
 5. копію документа про освіту за ОКР "Бакалавр";
 6. оригінал додатка до документа про освіту за ОКР "Бакалавр";
 7. копію додатка до документа про освіту за ОКР "Бакалавр";
 8. свідоцтво прозакінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства (за наявності);
 9. діючий поліс з надання єкстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими підписано угоду про безкоштовне надання екстренної медичної допомоги);
 10. фотокартки розміром 35 х 45 мм на матовому папері - 4 шт.;
 11. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені в п.п. 1,5,7 повині бути перекладені на українську мову і засвідчені нотаріусом! Умовою для зарахування іноземця в Університет для отримання ОКР "Магістр", є наявність освіти за ОКР "Бакалавр", володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії ОНТУ. Іноземці зараховуються на базові факультети Академії за результатами співбесіди з 1 липня по 31 жовтня поточного року включно. Всім харахованим іноземним студентам видаються студентськи квитки встановленного зразка. Документи про освіту іноземців, зарахованих на навчання за ОКР "Магістр", які видані раніше навчальними закладами інших держав, повині пройти процедуру визнання в Україні відповідно до чинного законодавства. Співробітники ЦМД ОНТУ надають консультативну допомогу в проходженні данної процедури в Міністерстві освіти і науки України. У разі відсутності підтвердження автентичності документу про освіту або невідповідності рівня отриманного іноземцем освіти, Університет відраховує даного студента.

Для вступу до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому до ОНТУ. Особи, які вступають до аспірантури, подають наступні документи: 1. заяву на ім’я ректора академії, із зазначенням спеціальності (освітньо-наукової програми), кафедри, інституту, форми навчання та джерел фінансування. У заяві вступник особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ОНТУ та цими Правилами, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-наукової програми; 2. особовий листок з обліку кадрів (з фотографією 3×4 см, паспортними даними), завірений відділом кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник; завірену копію трудової книжки (за наявності); 3. копію диплома державного зразка магістра або спеціаліста із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), копію додатка до нього, (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію визнаного диплома); 4. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (2 копії) та 2 копії картки фізичної особи – платника податків; 5. список і оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією ОНТУ) копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); 6. реферат з дослідною пропозицією або досягненням з обраної спеціальності; 7. висновок передбачуваного наукового керівника по результатах співбесіди з вступником до аспірантури з рецензією на дослідну пропозицію або досягнення з обраної спеціальності, якій візує завідувач кафедри; 8. чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см; 9. рекомендацію ради факультету для випускників магістратури поточного року (за наявності) з завіреним підписом декана факультету; 10. оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією ОНТУ) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності) здобутих при навчанні в магістратурі (на ОКР «Спеціаліст») (але не пізніше трьох років); 11. подання в аспірантуру від закладу вищої освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням); 12. дійсній сертифікат про складання тестів для англійської мови TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсній сертифікат TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійснім сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейских рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності); 13. у разі подання документів на неакредитовані освітньо-наукові програми, вступник особисто підписують окремий документ щодо поінформованості про відсутність акредитації та ознайомлення з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту». При поданні заяви вступник пред’являє особисто: Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Для вступу до докторантури

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступень кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Особи, які бажають вступити на навчання до докторантури для здобуття ступеня доктора наук, подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи: 1. заяву на ім’я ректора академії, із зазначенням кафедри, інституту та джерел фінансування. У заяві вступник особистим підписом затверджують факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ОНТУ; 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією 30×40 мм, завірений відділом кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник; завірену копію трудової книжки (за наявності); 3. копію диплома "Магістра" або "Спеціаліста" із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), копію додатка до нього (особи які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію визнаного диплома); 4. копію диплома про присудження наукового ступеня "Доктора філософії" (кандидата наук) (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія визнаного диплома); 5. копію атестата про присудження вченого звання "Доцента" ("Професора"), "Старшого дослідника" ("Старшого наукового співробітника"); 6. дві копії документа, що посвідчує особу та дві копії картки фізичної особи – платника податків; 7. розгорнуту пропозицію, в якій містяться план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту; 8. письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ОНТУ, із згодою бути науковим консультантом в разі зарахування до докторантури; 9. згоду на збір та обробку персональних даних; 10. чотири кольорові фотокартки розміром 30x40 мм; 11. подання в докторантуру від закладу освіти, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників); 12. список опублікованих наукових праць і винаходів за темою дисертаційного дослідження (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукову ступень "Доктора наук"), опублікованих після захисту кандидатської дисертації; 13. витяг з протоколів засідань кафедри та Вченої ради відповідного навчально-наукового інституту ОНТУ з рекомендаціями щодо вступу до докторантури. Документ, що засвідчує особу, диплом "Магістра" або "Спеціаліста" з додатком до нього, диплом про присудження наукового ступеня "Доктора філософії" або "Кандидата наук", атестат про присвоєння вченого звання "Доцента" ("Професора"), "Старшого дослідника" ("Старшого наукового співробітника") подаються вступником особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.