Іноземні громадяни, які бажають навчатися у ПДМУ звертаються в деканат міжнародного факультету для отримання запрошення на навчання. Для отримання запрошення іноземний кандидат повинен надати у паперовому або електронному вигляді (на електронну адресу: inostr@umsa.edu.ua) копії таких документів: 1) паспортного документа іноземця; 2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки; 3) письмової згоди на обробку персональних даних. Вивчення відповідності документів іноземця встановленим закладом освіти вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється відбірковою комісією закладу освіти. Заклад освіти визначає необхідність перекладу документів українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі он-лайн. У реєстрації поданого закладом освіти запрошення іноземцю може бути відмовлено, якщо запрошення на цю особу було вже видано іншим закладом освіти та зареєстровано в електронному журналі. Заклад освіти направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання. Запрошення заповнюються закладом освіти українською та англійською мовами друкованим способом. Запрошення діє не більше 6 місяців з дати його видачі. Строк дії запрошення встановлюється закладом освіти з урахуванням Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, затверджених МОН, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм з вивчення державної мови та/або мови навчання, стажування, підготовчих факультетів, відділень (підрозділів).